Mart

2020

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

  • A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd

RSD: 150.000

Inicijativa A 11 je istovremeno davalac usluga i organizacija specijalizovana za zagovaračke kampanje i trudi se da pruža podršku organizacijama, grupama i pojedincima koji se suočavaju sa sistemskim povredama ljudskih prava a nemaju dovoljnu pravnu i drugu podršku.

RŽF je kroz ovaj urgentni grant podržala pravnu podršku roditeljima oduzete dece u procesu primene novog Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, s obzirom da dotični Zakon niti roditeljima nestale dece pomaže u pogledu saznavanja istine o sudbini njihove dece, niti u pogledu pronalaženja i kažnjavanja odgovornih za zločin koji se bez ikakve sumnje dogodio.