RWFund logo

RWFund logo

Konkurs “Specijalni fokus” – novi rok je 7. oktobar!

Specijalni Fokus sep 2020

COVID-19 kriza umnogome je stvorila iluziju da je svet stao, iako je situacija na terenu, kako je mnogima poznato, upravo suprotna. Na marginama društva, ljudi koji se i u redovnom stanju suočavaju sa društvenim nepravdama, dodatno su ugroženi tokom novonastale krize i sada vode još intenzivnije borbe. Margine su takođe sve šire, odnosno zahvataju sve veći broj ljudi, kojima sada prete različite vrste problema, od gubitka posla do nasilja u porodici, od zdravstvenih rizika do psihosocijalnih poteškoća. Kriza takođe nije izbrisala stare probleme i potrebu da se sa njima suočavamo i prevazilazimo ih; militarizam, nacionalizam i rasizam koji decenijama opstaju i polarizuju društvo i te kako doprinose dubini epidemiološke krize. Ove regresivne pojave podloga su za sve ono što je tokom pandemije postalo još vidljivije nego obično – konstantna marginalizacija već ugroženih ljudi, nepostojanje sistemske podrške za njih, rastući autoritarizam, upotreba policijske sile, vladavina nasiljem, sistemsko obeshrabrivanje solidarnosti.

Iako pandemija zahteva hitne reakcije, prilagođavanje i gomilu novih borbi, borba protiv rasizma, nacionalizma, militarizma i drugih manifestacija patrijarhata u sprezi sa kapitalističkom represijom takođe mora da se nastavi. Otpor represiji je ključ za stvaranje pravednijeg društva sposobnog da se izbori sa krizama tako da niko ne ostane zaboravljen i zanemaren. Program “Specijalni fokus” namenjen je upravo idejama za građenje otpornijeg društva, idejama koje hrabro imenuju probleme i nude alternative, idejama koje beskompromisno prodiru u uzroke, posledice i pojavne oblike militarizma, nacionalizma i rasizma.

 

Rekonstrukcija Ženski fond prihvata aplikacije za program Specijalni fokus do 7. oktobra 2020. godine.

Informišite se detaljnije o konkursu i preuzmite formular za prijavu!

 

Konkurs je otvoren kako za registrovane grupe, tako i za neregistrovane/neformalne grupe i kolektive, kako za one koje godinama utemeljuju progresivne promene, tako i za one koje će se prvi put odvažiti na takav korak, kako za male grupe prijateljica/koleginica/komšinica/saradnica, tako i za velike kolektive i društvene pokrete. Konkurs je namenjen ženskim grupama, odnosno grupama koje predvode i u njima aktivno učestvuju žene. Posebnu pažnju obratićemo na prijave grupa iz manjih i nerazvijenijih sredina, kao i prijave različito marginalizovanih grupa. Dobro su došli najrazličitiji sadržaji – umetnički poduhvati, teorijska istraživanja, praktični eksperimenti, edukativne aktivnosti, direktne intervencije i akcije i razni drugi formati, sve dok politički precizno i hrabro niču iz feminističke i antimilitarističke perspektive, doprinose solidarnosti, snaženju ženskog pokreta, čuvanju i razmeni znanja, te borbi protiv depolitizacije i deistorizacije feminizma.

RŽF želi da podrži projekte i inicijative:

 • Koji su refleksivni u odnosu na svoje okruženje, društvene procese i svoju ulogu u njima
 • Ne boje se da zauzmu kritički stav i doprinesu kritičkom razumevanju situacije
 • Razumeju dinamike društvenih grupa, odnose moći i implikacije različitih vidova represije i depriviranosti
 • Koje se naslanjaju na dekade društvenog aktivizma, posebno na doprinos feminističkog pokreta
 • Koji se bore protiv brisanja ženskog i drugog progresivnog aktivizma na ovim prostorima i daju doprinos očuvanju i obogaćivanju aktivističke istorije
 • Koji su otvoreni za eksperimentisanje i učenje iz iskustva
 • Koje jasno komuniciraju sa različitim društvenim grupama, odgovaraju na lokalne potrebe i uzimaju u obzir kapacitet deprivilegovanih grupa da aktivno učestvuju u društvenim procesima
 • Koje nisu patronizirajuće, ne recikliraju veštački nakalemljene prakse, ne pate od sindroma projectitis-a(ne služe same sebi)
 • Koje vode računa o dobrobiti kako projektnog tima, tako i zajednice sa kojom rade

 

O čemu ćemo voditi računa pri izboru projekata:

POLITIKA:

 • Demonstrirano razumevanje složene političke pozadine problema koji se adresira, strukturnih i sistemskih faktora
 • Projekat je baziran na činjenicama (potkrepljen teorijskim i iskustvenim znanjima)
 • Predloženi projekat je relevantan za grupu ka kojoj je usmeren u trenutnom političkom kontekstu
 • Predloženi projekat ima autentičan pristup usmeren na unapređenje kapaciteta za društveno  angažovanje grupa (posebno u manjim i deprivilegovanim sredinama)
 • Predloženi projekat ima kvalitete poput komplementarnosti sa drugim progresivnim inicijativama, kapacitet za umrežavanje, bori se protiv depolitizacije feminizma
 • Predloženi projekat vodi računa o dobrobiti ljudi i prirode. Ukoliko podrazumeva određene rizike, nositeljke projekta će preduzeti sve potrebne korake kako bi svi uključeni mogli da donose informisane odluke i naprave strategiju za zaštitu bezbednosti, odnosno za reagovanje u kriznim/nepredvidivim situacijama
 • Projekat doprinosi poboljšanju odnosa u pokretu, jača solidarnost, saradnje i vidljivost ženskih grupa, podstiče konstruktivnu samo- i kolektivnu refleksiju
 • Predloženi projekat otvara prostor, tj. podržava progresivno delovanje ranjivih grupa
 • Kvalitet prethodne saradnje,  preporuke sa terena – ako postoje
 • Politički istorijat organizacije/grupe, nositeljki projekta i planiranih saradnica/ka

 

METODOLOGIJA:

 • Koherentnost projekta: Predložena metodologija odgovara postavljenim ciljevima / očekivanim ishodima
 • Razvijena metodologija zasnovana je na iskustvu (organizacije i drugih aktera/ki iz pokreta) i teoriji – tj. povezuje teoriju i praksu
 • Predložena metodologija je prilagođena ciljanim grupama
 • Razvijena metodologija uključuje adekvatnu procenu rizika i upravljanje rizikom (uključujući suprotstavljanje trendovima pacifikacije feminističkog aktivizma i reagovanje na smanjivanje prostora za aktivizam)
 • Inovativan (ako je primereno i smisleno) i komunikativan pristup

 

ORGANIZACIONE STRUKTURE I KAPACITETI:

 • Organizaciju/grupu vode devojke i žene, odnosno većinski učestvuju u donošenju odluka
 • Projekat kreiraju i realizuju devojke/žene (muškarci mogu biti saradnici)
 • Organizacija/grupa ima kapacitete za predložene aktivnosti (znanje, veštine, mehanizme, kontakte, infrastrukturu, resurse), odnosno postoji jasan plan kako da dođe do njih kako bi realizovala projekat/inicijativu
 • Sposobnost za upravljanje u situaciji promenjenih okolnosti uz sposobnost da se zadrže feministička načela i politika bez obzira na situaciju

 

BUDŽET:

 • Projekat ima realističan budžet
 • Projekat ne predviđa neprimerene troškove (npr. preterano štampanje promotivnih materijala koji doprinose rasipanju resursa i zagađenju)
 • Uračunati su prateći (npr. porezi i doprinosi)  i nepredviđeni troškovi, odnosno postoji plan za njihovo pokrivanje

 

* Moguće je fazno finansiranje, odnosno dodeljivanje serije grantova ukoliko je reč o složenijem/dugoročnijem poduhvatu. Nakon podnošenja zadovoljavajućeg izveštaja o prvoj fazi za koju je odobren grant, nositeljke projekta će dobiti povratnu informaciju da li je moguć nastavak finasiranja, nakon čega se u slučaju pozitivnog odgovora može podneti aplikacija u sledećem krugu odlučivanja.