RWFund logo

RWFund logo

Konkurs Specijalni fokus – novi rok je 12. februar!

Stanje je trenutno gusto i zapetljano – neki bi rekli čak i više nego inače – uz i dalje goruću globalnu pandemiju, očekuje se velika ekonomska kriza, a u pozadini svega tu su i dalje stari problemi.

Stare društvene nepravde. Mizoginja, seksualno, psihičko, fizičko, ekonomsko nasilje nad devojčicama, devojkama i ženama. Sistemsko, institucionalizovano i zataškavano nasilje. Nepravedna raspodela resursa i moći. Sistematično perpetuiranje nejednakosti. Lokalne i globalne opasnosti po okolinu i nemar prema planeti. Rodna, seksualna, rasna, klasna i druga diskriminacija. Mobing i drugi oblici zlostavljanja na radnom mestu. Govor mržnje. Današnji istorijski revizionizam koji kao da priziva još goru budućnost. Beskrajno produbljivanje i inače dubokih podela. Hiljadu i jedna fobija. Hiljadu i jedna podela koja snaži jedino kapitalizam i šačicu profitera u njemu.

Bezbroj problema koji zahtevaju podrobnu analizu, pravovremenu i snažnu reakciju i specijalni fokus! Program Specijalni fokus namenjen je upravo suočavanju sa gorućim problemima, a pre svega onim ukorenjenim u nacionalizmu, militarizmu i rasizmu, onim koji prodiru u oblike, uzroke i posledice ovih pojava i onim koji doprinose alternativama. Onim koji pružaju aktivan otpor, pojačavaju glasove koji se manje čuju, uvažavaju i uključuju marginalizovane grupe, inspirišu na akciju i borbu!

Rekonstrukcija Ženski fond prihvata prijave za program Specijalni fokus do 12. februara!
Informišite se više o programu i preuzmite formular za prijavu!

S nestrpljenjem iščekujemo kako prijave registrovanih, tako i neregistrovanih/neformalnih grupa, kako iskusnih, tako i novih, kako malih kolektiva, tako i velikih kolektiva i predvodnica progresivnih pokreta. Posebno ćemo obratiti pažnju na ideje koje dolaze sa margine, iz izolovanijih delova zemlje, odnosno od marginalizovanih grupa. Podržavamo različite sadržaje – od istraživanja i publikacija do umetničkih radova, od direktnih intervencija do alternativnih edukativnih programa, od radionica i tribina do umrežavanja. Pozdravljamo politički jasno utemeljene i artikulisane ideje, one koje doprinose borbi protiv depolitizacije i deistorizacije feminizma, one koje hrabro istupaju protiv svih oblika represije.

Posebno molimo aplikantkinje da u osmišljavanju svojih aktivnosti imaju u vidu mere predostrožnosti protiv pandemije.

RŽF želi da podrži projekte i inicijative:

• Koji su refleksivni u odnosu na svoje okruženje, društvene procese i svoju ulogu u njima
• Ne boje se da zauzmu kritički stav i doprinesu kritičkom razumevanju situacije
• Razumeju dinamike društvenih grupa, odnose moći i implikacije različitih vidova represije i depriviranosti
• Koje se naslanjaju na dekade društvenog aktivizma, posebno na doprinos feminističkog pokreta
• Koji se bore protiv brisanja ženskog i drugog progresivnog aktivizma na ovim prostorima i daju doprinos očuvanju i obogaćivanju aktivističke istorije
• Koji su otvoreni za eksperimentisanje i učenje iz iskustva
• Koje jasno komuniciraju sa različitim društvenim grupama, odgovaraju na lokalne potrebe i uzimaju u obzir kapacitet deprivilegovanih grupa da aktivno učestvuju u društvenim procesima
• Koje nisu patronizirajuće, ne recikliraju veštački nakalemljene prakse, ne pate od sindroma projectitis-a(ne služe same sebi)
• Koje vode računa o dobrobiti kako projektnog tima, tako i zajednice sa kojom rade

O čemu ćemo voditi računa pri izboru projekata:

POLITIKA:

• Demonstrirano razumevanje složene političke pozadine problema koji se adresira, strukturnih i sistemskih faktora
• Projekat je baziran na činjenicama (potkrepljen teorijskim i iskustvenim znanjima)
• Predloženi projekat je relevantan za grupu ka kojoj je usmeren u trenutnom političkom kontekstu
• Predloženi projekat ima autentičan pristup usmeren na unapređenje kapaciteta za društveno  angažovanje grupa (posebno u manjim i deprivilegovanim sredinama)
• Predloženi projekat ima kvalitete poput komplementarnosti sa drugim progresivnim inicijativama, kapacitet za umrežavanje, bori se protiv depolitizacije feminizma
• Predloženi projekat vodi računa o dobrobiti ljudi i prirode. Ukoliko podrazumeva određene rizike, nositeljke projekta će preduzeti sve potrebne korake kako bi svi uključeni mogli da donose informisane odluke i naprave strategiju za zaštitu bezbednosti, odnosno za reagovanje u kriznim/nepredvidivim situacijama
• Projekat doprinosi poboljšanju odnosa u pokretu, jača solidarnost, saradnje i vidljivost ženskih grupa, podstiče konstruktivnu samo- i kolektivnu refleksiju
• Predloženi projekat otvara prostor, tj. podržava progresivno delovanje ranjivih grupa
• Kvalitet prethodne saradnje,  preporuke sa terena – ako postoje
• Politički istorijat organizacije/grupe, nositeljki projekta i planiranih saradnica/ka

METODOLOGIJA:

• Koherentnost projekta: Predložena metodologija odgovara postavljenim ciljevima / očekivanim ishodima
• Razvijena metodologija zasnovana je na iskustvu (organizacije i drugih aktera/ki iz pokreta) i teoriji – tj. povezuje teoriju i praksu
• Predložena metodologija je prilagođena ciljanim grupama
• Razvijena metodologija uključuje adekvatnu procenu rizika i upravljanje rizikom (uključujući suprotstavljanje trendovima pacifikacije feminističkog aktivizma i reagovanje na smanjivanje prostora za aktivizam)
• Inovativan (ako je primereno i smisleno) i komunikativan pristup

ORGANIZACIONE STRUKTURE I KAPACITETI:

• Organizaciju/grupu vode devojke i žene, odnosno većinski učestvuju u donošenju odluka
• Projekat kreiraju i realizuju devojke/žene (muškarci mogu biti saradnici)
• Organizacija/grupa ima kapacitete za predložene aktivnosti (znanje, veštine, mehanizme, kontakte, infrastrukturu, resurse), odnosno postoji jasan plan kako da dođe do njih kako bi realizovala projekat/inicijativu
• Sposobnost za upravljanje u situaciji promenjenih okolnosti uz sposobnost da se zadrže feministička načela i politika bez obzira na situaciju

BUDŽET:

• Projekat ima realističan budžet
• Projekat ne predviđa neprimerene troškove (npr. preterano štampanje promotivnih materijala koji doprinose rasipanju resursa i zagađenju)
• Uračunati su prateći (npr. porezi i doprinosi)  i nepredviđeni troškovi, odnosno postoji plan za njihovo pokrivanje

Moguće je fazno finansiranje, odnosno dodeljivanje serije grantova ukoliko je reč o složenijem/dugoročnijem poduhvatu. Nakon podnošenja zadovoljavajućeg izveštaja o prvoj fazi za koju je odobren grant, nositeljke projekta će dobiti povratnu informaciju da li je moguć nastavak finasiranja, nakon čega se u slučaju pozitivnog odgovora može podneti aplikacija u sledećem krugu odlučivanja.