RWFund logo

RWFund logo

Januar

2005

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Januar 2005. 
Broj grantova:

1. Romski ženski centar “Bibija”, Beograd 

 • Din: 240.000,00
 • Naziv projekta : Institucionalna podrška Romskom ženskom centru “Bibija”
 • Cilj projekta: Institucionalna podrška Romskom ženskom centru u ovom momentu predstavlja produžetak aktivnosti započetih pre šest godina, koje su podeljene u dve grupe. Prvu čine terenski poslovi, radionice, tribine, praćenje događaja od značaja za problematiku kojom se “Bibija” bavi. Drugu grupu aktivnosti čini rad u kancelariji na poslovima logističke podrške raznim projektima koji su u toku i koji su planirani u narednom periodu (“Pravno savetovalište”, “Romska ženska mreža”, “Pravo na život bez nasilja”, “Zdravlje Romkinja i ljudska prava”, “Akcioni plan za integraciju Roma povratnika u Srpsko društvo”).

2. Romski ženski centar “Bibija”, Beograd 

 • Din: 226.000,00
 • Naziv projekta : Seminar: “Devica da ili ne”
 • Cilj projekta: Upoznavanje sa projektom “Devica da ili ne” i iskustvima Romskih aktivistkinja i aktivista uključenih u projekat u Makedoniji, Mađarskoj i Vojvodini; priprema za izvođenje projekta na teritoriji Srbije i Crne Gore; analiza mogućnosti i teškoća izvođenja projekta na teritoriji SCG i analiza troškova projekta. Sve aktivnosti su značajne za uspešno apliciranje sa predlogom projekta kod donatora, ali i za njegovo uspešno izvođenje na terenu. Seminar se održava i sa ciljem formiranja tima od 15 Romskih aktivistkinja koje će u projekat pokušati da uključe još nekoliko devojaka kako bi se pokrila što veća teritorija na kojoj se istraživanje vrši.

3. “Ženski centar Leskovac” 

 • Din: 249.600,00
 • Naziv projekta: Podrška realizaciji projekta: “SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja”
 • Cilj projekta: Podrška i osnaživanje žrtava nasilja, promovisanje Zakona o nasilju u porodici, prepoznavanje i identifikacija nasilja, kao i edukacija aktivistkinja koje će raditi na SOS telefonu. Jedan od ciljeva je i saradnja i stalna komunikacija sa institucijama koje su u kontaktu sa žrtvama nasilja.

4. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar 

 • Din: 249.200,00
 • Naziv projekta: “Mir, Solidarnost, Ženska ljudska prava”, III Konferencija Ženske mirovne mreže Žena u crnom povodom 8. marta, Dana žena
 • Cilj projekta: Međunarodna konferencija Ženske mirovne mreže Žena u crnom , koja će biti organizovana povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena u Novom Pazaru, predstavlja najveći skup žena, aktivistkinja, mirovnjakinja, kao i najznačajniji događaj u istoriji ženskog aktivizma u ovom regionu. Kulturni centar DamaD će kao domaćin ove manifestacije obezbediti organizacionu i logističku podršku, učešće u koordinaciji i facilitaciji konferencije, putne troškove za 150 učesnica/ka, kao i aktivnosti koje će uticati na pojačanu vidljivost i uticaj konferencije na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, što će imati za rezultat osnaživanje ženskog mirovnog aktivizma i naglašavanje uloge žena u razvijanju kulture mira, nenasilja, tolerancije i demokratskih odnosa u društvu, a posebno u multietničkim zajednicama, kakva je, između ostalih, i Novi Pazar.

5. Incest Trauma Centar (Grupa za podršku seksualno zlostavljanoj deci, žrtvama incesta i žrtvama rata), Beograd 

 • Din: 236.970,00
 • Naziv projekta: “Nasilje zasnovano na rodnoj pripadnosti iz perspektive preživelih – praktični priručnik za trenerice i trenere”
 • Cilj projekta: Priručnik je prilagođen različitim profilima koji se mogu naći kako u ulozi trenerica/ra, tako i u ulozi polaznica/ka. Predstavlja neophodan zbir znanja i veština potrebnih za rad u oblasti nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti, predstavlja metod i daje predikciju ličnih i grupno-dinamičkih procesa koji se najčešće javljaju u procesu učenja odraslih o nasilju, kao i preporuke načina izlaženja na kraj sa istim. Priručnik je jednostavan za upotrebu i zastupa ugao dece i odraslih koji su preživeli zlostavljanje, obrađuje rodno pitanje, koncept ljudskih prava i različitosti i različite vidove nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti.

6. NLO – Novosadska lezbejska organizacija 

 • Din: 249.810,00
 • Naziv projekta: Lezbejske aktivističke životne priče
 • Cilj projekta: Učiniti vidljivim lezbejski aktivizam i aktivistkinje, rad na povećanju lezbejske vidljivosti u društvu i promociji lezbejskih ljudskih prava, ukazivanje na različitosti lezbejskog aktivizma, saradnja sa drugim lezbejskim i ženskim organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou, promocija vrednosti lezbejske kulture i umetnosti. U Novom Sadu ne postoji druga lezbejska organizacija osim NLO, niti bilo koja druga ženska organizacija koja se bavi lezbejskim životnim pričama i njihovim arhiviranjem.

7. “Ženski centar Prijepolje” 

 • Din: 173.700,00
 • Naziv projekta: “Kap znanja za zdravlje i prava Prijepoljkama” (Za nas od nas; Sve za žene)
 • Cilj projekta: Putem praktičnih radionica o ljudskim pravima, tribina, ginekološkog savetovališta (sa ciljem povećanja broja preventivnih pregleda), pružiti alternativu postojećim patrijarhalnim i tradicionalnim vrednostima i neposrednu stručnu pomoć u podizanju svesti žena u Prijepolju. Doprinošenje povećanju solidarnosti među ženama (između ostalog i zahvaljujući saznanju da je ženska grupa nešto uradila za njih), što bi uticalo na poboljšanje ukupnog ugleda ženskih organizacija u Prijepolju i doprinelo širenju ženskog aktivizma i podsticanju svesti o mogućim i održivim promenama.

8. “Ženski centar Užice” 

 • Din: 187.685,00
 • Naziv projekta: Seminar “Unapređenje nastave na Ženskim studijama za profesore/ke Učiteljskog fakulteta u Užicu”
 • Cilj projekta: Podsticanje profesora/ki sa Učiteljskog fakulteta u Užicu i dve novinarke na aktivno učešće u dekonstrukciji patrijarhalnih odnosa među polovima i razmena iskustava sa drugim centrima, grupama iz Srbije (Niš, Kragujevac, Kruševac, Novi Sad). Cilj seminara je da podstakne profesore/ke da razmišljaju o ulozi Učiteljskih fakulteta u inicijalnom obrazovanju učitelja/ica čiji je vrlo važan segment osposobljavanje učitelja/ica za socijalizaciju i vaspitanje učenika/ca u oblasti rodnih odnosa, o senzibilisanju studenata za prepoznavanje stereotipa i predrasuda kako kod sebe, tokom rada, tako i kod drugih u školi.

9. Forum Žena Prijepolja 

 • Din: 200.000,00
 • Naziv projekta: Radio emisije “Naš glas, glas razuma”
 • Cilj projekta: Animiranje i osnaživanje žena za aktivnije učešće u svim sferama odlučivanja poboljšanjem stepena njihove obaveštenosti o svim važnim pitanjima i aktuelnim temama putem medija – nedeljnih jednočasovnih radio emisija koje se emituju na lokalnom Radio Polimlju i reemituju na još 9 radio stanica u 9 gradova u Srbiji ( Radio Užice, Radio Priboj, Radio 100+ Novi Pazar, Radio Kula, Radio Odžaci, Radio Srbobran, Radio Kosovska Mitrovica, Radio Jagodina i Radio Zrenjanin).