RWFund logo

RWFund logo

Februar

2023

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – februar 2023.

Broj grantova: 15

1. Neformalna mreža 8. mart

 • RSD: 350.000 
 • Naziv projekta: Ne mogu da živim od svog rada – obeležavanje 8. marta

Projekat “Ne mogu da živim od svog rada” ima za cilj obeležavanje 8. marta, nastavljajući tradiciju feminističkog delovanja u Srbiji, a u skladu sa aktuelnim političkim trenutkom. Na taj način organizatorke žele da artikulišu relevantan glas žena u javnosti, da ukažu na ekonomske probleme sa kojima se suočavaju žene u našem društvu i na svakodnevno urušavanje prava žena. Kao aktivistkinje žele da ponude i osnaže platformu za zajedničko delovanje između svih akterki u našem društvu koje se zalažu za unapređenje položaja žena. 

2. Centar za biopolitičku edukaciju – Biopolis, Beograd

 • RSD: 450.000
 • Naziv projekta: Present(ed)

Projekat podrazumeva istraživanja i pisanja 60 članaka na Wikipedia Serbia kao doprinos popularizaciji i popunjavanju baze znanja i dokumentovanju i uvažavanju rada feministkinja i mirovnih aktivistkinja iz perioda devedesetih godina, kao i stvaranje zajednice istraživačica. Projekat će se realizovati online / u nekoliko gradova Srbije u periodu od marta do juna 2023. godine. RŽF podržava ove aktivnosti i kao doprinos naporima da se stvori kontrateža praksama brisanja progresivnih (najpre feminističkih, antimilitarističkih, antinacionalističkih) znanja iz javne sfere. 

3. Bubnjarke sa ulice, Beograd

 • RSD: 350.000 
 • Naziv projekta: Bubnjarke sa ulice se osnažuju!

Bubnjarke, godinama unazad, čine jedan od važnih elemenata osmomartovskog marša, ali i drugih protesta, podižu atmosferu među učesnicama protesta i osnažuju ih da dignu glas. Cilj podržanih aktivnosti je doprinos izgradnji i jačanju feminističkog pokreta u Srbiji i osnaživanju žena da istupaju u javnom prostoru. Bubnjarke sa ulice imaju za cilj da u kontinuitetu održavaju i dodatno pripremaju bubnjarke ne samo za protestni marš 8. marta već i za ostale vrednosno slične proteste. 

4. Centar za primenjenu istoriju, Beograd

 • RSD: 450.000
 • Naziv projekta: Festival javne istorije: 1990e, strategije preživljavanja i nasleđe

Drugi festival javne istorije održaće se u maju 2023. godine u Beogradu. Tokom četiri dana, organizovaće se tribine, javni časovi, javna vođenja, izložbe i predstavljanja knjiga. Cilj Festivala je da potakne na kritičko promišljanje perioda 1990-ih i ponudi viđenja koja predstavljaju alternativu nacionalističkom, militarizovanom i patrijahalnom viđenju prošlosti 1990-ih. Festival je namenjen široj zainteresovanoj javnosti, a posebno aktivistima/kinjama, akademskim i radnicima u kulturi, studentima/kinjama itd. 

5. Hopl.La!, Beograd

 • RSD: 394.500
 • Naziv projekta: Pravićemo nešto o Čelsi Mening, zvaće se Biti ili ne biti

Reč je o pozorišnom projektu koji je posvećen postupcima uzbunjivanja i konceptu radikalne transparentnosti. Priprema se po motivima knjige Readme.txt – svedočanstvu bivše vojne analitičarke koja je svojim potezima promenila našu percepciju imperijalnih ratova i proširila opseg borbe za rodnu pravdu. Ovo je umetnički omaž Čelsi Mening, ujedno i ogled zasnovan na dinamičkoj formi u kojoj publika postaje saučesnica, u službi aktiviteta, te mobilizacije u direktnim akcijama. Lokalni odjeci makropolitičkih kretanja traže se i izvode u javnom pretresu imerzivnog karaktera.

6. Institut za društvene borbe, Beograd

 • RSD: 295.000 
 • Naziv projekta: Uloga radničkih organizacija, Komunističke partije i ženskih organizacija u borbi za pravo na dom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca – lekcije iz prošlosti

Istraživačice/aktivistkinje žele da istraže istoriju borbe za pravo na dom na ovim prostorima sa fokusom na Kraljevinu SHS u kojoj je rođena socijalna država. Naročito ih zanima učešće radnog naroda, ženskih grupa i Komunističke partije u ovom pitanju. Saznanja su predviđena za deljenje sa sadašnjim akterima progresivnih levih borbi, koje sve više uključuju pitanje prava na dostojanstveno stanovanje u svoje programe. Istraživanje će biti objavljeno u tekstovima i promovisano putem društvenih mreža, podkasta, javnih diskusija i postojećih medija.

7. Udruženje građana Kučevska inicijativa, Kučevo

 • RSD: 450.000 
 • Naziv projekta: PatrijarhINat

Projekat PatrijarhINat je demonstracija ženskog aktivizma koji putem kulturnih sadržaja adresira prava žena suprotstavljanjem patrijarhatu kao ustaljenom modelu društvenog uređenja. Namenjen je ženama svih starosnih dobi koje žive u ruralnoj konzervatinoj zajednici opštine Kučevo u Istočnoj Srbiji. Projekat će biti realizovan u Omladinskom centru Denon sa ciljem da kod lokalne publike podstakne svest o aktiviranju zajednice zarad poboljšanja položaja žena u društvu i smanjenja nasilja nad ženama. 

8. Radnička komuna Links, Beograd

 • RSD: 347.000
 • Naziv projekta: KundK

Projekat K&K se realizuje na sajtu RK LINKS, a započet je 2017. godine. Cilj je kritičko čitanje produkcije knjiga u području bivše Jugoslavije i to upravo onih knjiga koje se tiču zajedničke sudbine ovog regiona. Isto tako, osvetljava se i kulturno-društveno-politički underground koji postoji izvan fokusa mainstream medija, a važan je za razumevanje aktuelnih procesa. Cilj je izgradnja jedne alternatvine mreže za evaluaciju književne produkcije ovog regiona, a čine je mlade kritičarke/ri kao i autorke/ri. Krajnji učinak projekta bio bi afirmacija tema koje su od presudne važnosti za javnu debatu u postratumatskom društvu, a koje su kao takve potisnute na marginu.

9. Romsko studentsko udruženje, Niš

 • RSD: 449.650
 • Naziv projekta: Na putu ka jednakosti 

Na putu ka jednakosti je program podrške za jačanje ekonomske i socijalne uključenosti devojaka iz marginalizovanih grupa stanovništva južne Srbije, najpre Romkinja. Namenjen devojkama uzrasta između 16 i 30 godina iz Niša, Babušnice i Grdelice. Podrškom boljem pristupu obrazovanju, podržavanjem boljem pristupu zapošljavanju, podržavanjem u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava. Putem holističkog i individualnog pristupa, kroz vršnjačku socijalnu moderaciju u zajednici uz promociju uspešnih uzora.

10. Neformalna grupa aktivistkinja za dostupno kvalitetno zdravstvo, Beograd

 • RSD: 450.000 
 • Naziv projekta: Vodič za preživljavanje zdravstva – štampa i diseminacija

Nakon dvogodišnjeg rada na izradi Vodiča za snalaženje kroz zdravstvene krize i finalizirane elektronske verzije, aktivistkinje/istraživačice žele da ispune originalni cilj da objave Vodič i distribuiraju ga ljudima koji žive u udaljenim krajevima i sa ograničenim pristupom informacijama. Vodič za snalaženje kroz zdravstvene krize povezuje polja zdravstvene zaštite, prava i proživljenih (prvenstveno ženskih) iskustava. Na jednostavan način usmerava ljude i predstavlja različite opcije tokom kriznih zdravstvenih situacija. Namenjen je kako pacijentima, tako i ljudima koji brinu o njima. Vodič holistički pristupa situaciji krize, posmatrajući je u širem kontekstu, ukazujući na povezane probleme i nudeći rešenja tamo gde postoje, odnosno zagovarajući za drugačije prakse tamo gde su potrebne. 

11. Welfare Hub, Novi Sad

 • RSD: 450.000 
 • Naziv projekta: Podrška ženama iz Ukrajine u Novom Sadu

Projekat se odnosi na aktivnosti pružanja podrške ženama koje dolaze iz ratom zahvaćenih područja Ukrajine, putem akcionog istraživanja njihovih problema i potreba i osnaživanja, informisanja i savetovanja kroz ovaj proces. Konkretnije, projekat će obuhvatiti aktivnosti infomisanja neposredim putem, putem info-brošura, pružanjem psihosocijalne i pravne podrške u vezi sa problemima sa kojima se suočavaju tokom boravka u Novom Sadu. Takođe se planira da sadržaj i proces informisanja bude rodno prilagođen i da odgovara potrebama populacije koju po strukturi čine većinom žene sa decom. Isto tako, rad sa ovim ženama će obuhvatiti edukaciju radi prevencije rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, s obzirom da se radi o kategoriji žena koje se nalaze u riziku.

12. Združena akcija Krov nad glavom, Beograd

 • RSD: 450.000 
 • Naziv projekta: Govori glasno i vodi pravnika sa sobom

Združena akcija Krov nad glavom proširuje svoje polje borbe protiv nepravednih izvršenja. Komunalna preduzeća i bogati poverioci krše minimalne društveno odgovorne odredbe zakona da bi zaradili od siromašnih i diskriminisanih. Ali ne očekuju da će oni imati i pomoć aktivista i pravnu pomoć. Ovim putem RŽF podržava aktivistkinje i aktiviste ZA Krov nad glavom u pružanju pravne pomoći i podrške za siromašne koji ne mogu da je plate svojim sredstvima da bi se oslobodili nepravedno naduvanih ili nepostojećih dugova.

13. Centar za samoodrživi rast i razvoj Zeleno doba, Gornji Milanovac

 • RSD: 450.000 
 • Naziv projekta: Balkanske sestre od zemlje 

Ovim projektom aktivistkinje žele da mapiraju potrebe žena iz regiona koje se bave održivim praksama, permakulturom i osnaživanjem drugih žena, i da na osnovu istih kreiraju kurikulum na temu transformativnog liderstva koji će se koristiti u daljem radu organizacije. Glavne aktivnosti su radni sastanci, anketa, obrada rezultata iste, kreiranje kurikuluma. Krajni cilj jeste stvaranje neformalne regionalne mreže žena koja će sprovesti zajedničke inicijative na lokalu i u regionu.

14. Žene na delu, Beograd

 • RSD: 288.700
 • Naziv projekta: Arhiva Žene na delu

Arhiva Žena na delu otima od zaborava i procesa deistorizacije feminističko političko i aktivističko iskustvo kolektiva koji je svoj rad temeljio na principima solidarnosti i umrežavanja. Prikupljena dokumentacija donosi svedočenje o feminističkim strategijama u turbulentnim istorijskim okolnostima, ali i potencijalnu inspiraciju za buduće i sadašnje saborkinje. Kolektiv ŽND se bavio širokim spektrom tema – ekonomskim osnaživanjem žena, informatičkim tehnologijama u aktivizmu, spojem umetnosti i aktivizma… i na taj način širio kako prostore feminističke borbe, tako i savezništva u različitim oblastima. 

15. Žene za mir, Leskovac

 • RSD: 450.000 
 • Naziv projekta: Bezbednost žena u javnom prostoru

Projekat „Bezbednost žena u javnom prostoru“ je namenjen ženama sa teritorije grada Leskovca i okolnih seoskih sredina. Ključne aktivnosti se odnose na istraživanje o bezbednosti žena u javnom prostoru, deljenje informacija i iskustava putem radionica i diskusija na sledeće teme: Lična bezbednost, Ekonomska bezbednost; Bezbednost zajednice; Zdravstvena bezbednost; Politička bezbednost; Bezbednost životne sredine. Cilj nam je da zajedno sa ženama istražimo šta je za njih opšta bezbednost. Rad u grupama na radionicama i samim diskusijama daće rezultate istraživanja i pokazati u kojoj meri se žene osećaju bezbedno u svojoj sredini.