RWFund logo

RWFund logo

Februar

2024

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – februar 2024.

Broj grantova: 25

1. Udruženje romkinja Nada, Aleksinac

 • RSD: 444.000
 • Naziv aktivnosti: Detinjstvo, a ne brak!

„Detinjstvo, a ne brak“ je šestomesečni  program kojim organizacija želi da podstakne čitavu društvenu zajednicu Aleksinca da radi na prevenciji ranih brakova u romskoj zajednici. Aktivnosti podrazumevaju interaktivne psihološke radionice, vršnjačku edukaciju kroz „Živu biblioteku“, kao i uličnu akciju protiv ranih/prisilnih brakova. RŽF podržava kontinuitet aktivnosti koje UR Nada sprovodi u svojoj sredini i posvećenost podršci romskim devojčicama i devojkama u obrazovanju.

2. Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka

 • RSD: 280.800
 • Naziv aktivnosti: 30. Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade – Metamorfoze

Jubilarno, 30. izdanje Festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade, pod sloganom METAMORFOZA, održaće se u Bačkoj Palanci od 22. do 25. avgusta 2024. godine. Kroz predstave i radionice renomiranih umetnika iz celog sveta, 30. FEP staviće fokus na motive zbog kojih je i nastao: pravo na učešće u kulturnom životu (regulisano članom 31. Konvencije o pravima deteta) dece i mladih pripadnika ugroženih i manjinskih grupa kao i geografski ugrožene dece iz decentralizovanih sredina kao jedini siguran put za razvoj solidarnijeg, slobodnijeg, zdravijeg i ravnopravnijeg društva.  

3. Bubnjarke sa ulice, Beograd

 • RSD: 161.000
 • Naziv aktivnosti: Bubnjarke sa ulice se osnažuju

Cilj podržanih aktivnosti je doprinos izgradnji i jačanju feminističkog pokreta u Srbiji i osnaživanju žena da istupaju u javnom prostoru. Kolektiv Bubnjarke sa ulice teži da u kontinuitetu održava i dodatno priprema bubnjarke ne samo za protestni marš 8. marta već i za ostale vrednosno slične proteste i događaje. U okviru perioda podržanih aktivnosti, dodatni cilj kolektiva je i unapređenje svog rada kroz razmenu iskustava sa drugim bubnjarkama u regionu.

4. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Beograd

 • RSD: 182.200
 • Naziv aktivnosti: Žene sa invaliditetom – one su menjale region

Povod za podršku je organizovanje regionalne konferencije posvećene ženama sa invaliditetom iz regiona, koje su menjale stavove društva prema invaliditetu, u zajednicama u kojima su živele, politike, motivisale na aktivizam druge žene sa invaliditetom, a koje više nisu sa nama. Konferencija će se organizovati u Beogradu uz učešće predstavnika invalidskog pokreta iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore koji će predstaviti žene sa invaliditetom koje su značajno doprinele boljem statusu osoba sa invaliditetom i njihovom dostojanstvenijem životu. Aktivnosti obuhvataju izdavanje dvojezične publikacije (srpsko/engleski), za šta se dodeljuje podrška Rekonstrukcije.

5. Dugina iskra, Beograd

 • RSD: 200.000
 • Naziv aktivnosti: Osnaživanje i podrška – Konferencija za žene koje vole žene i analiza anti-rodnog narativa u Srbiji

U sklopu „Osnaživanja i podrške“, udruženje Dugina iskra organizuje konferenciju za žene koje vole žene u Srbiji kako bi pružilo platformu za razmenu iskustava, podršku i osnaživanje. Takođe, udruženje istražuje i suzbija anti-rodne narative u društvu. Konferencija će se održati u Srbiji, pružajući prostor za edukaciju, dijalog i zajedničko delovanje. Cilj aktivnosti je osnažiti i podržati žene koje vole žene, kao i promovisati inkluzivnost i jednakost u društvu.

6. Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd

 • RSD: 232.425
 • Naziv aktivnosti: Labrisovo nasleđe u sadašnjem vremenu

Aktivnosti će obuhvatiti obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava sa izložbom svih žena koje su bile uključen u rad Labrisa  i Međunarodnog dana vidljivosti lezbejki kroz povratak Labrisovog časopisa u štampanoj formi. Trajaće sedam meseci, namenjene su prvenstveno LGBTI+ zajednici i realizovaće se u Beogradu, ali i online na društvenim mrežama uključujući i Labrisov vebsajt. Događaji se realizuju u cilju da ponude mogućnost uspostavljanja jačeg zajedništva, kao i davanja počasti zaslugama žena koje su obeležile LGBTI+ aktivizam u Srbiji.

7. Neformalna mreža 8. mart, Beograd

 • RSD: 447.200
 • Naziv aktivnosti: Uvek na prvim linijama! – obeležavanje 8. marta

„Uvek na prvim linijama“ predstavlja obeležavanje 8. marta u skladu sa feminističkim politikama i tradicijom. Organizatorke žele da podsete ovo društvo da su žene – aktivistkinje, feministkinje, radnice – uvek na prvim linijama borbe za pravedno klasno društvo, borbe za mir, socijalnu pravdu, rodnu ravnopravnost i bolje uslove života kako za žene, tako i za sve ostale u našem društvu, a posebno one ugnjetavane i ranjive.

8. Udruženje likovnih umetnika Srbije, Beograd

 • RSD: 450.000
 • Naziv aktivnosti: SHARED VISIONS – ka ekonomskom osnaživanju mladih vizuelnih umetnica

U nameri da stvori nove mogućnosti za umetnice u Srbiji, naročito u manjim kulturnim sredinama Srbije, koje usled loših ekonomskih uslova uslovljenim eskalacijom recesije, slabim prilikama za zaposlenje u struci, nezavidne društvene pozicije koja uslovljava njihov socijalni status, te nedostatkom javnih politika koje bi posebnim ulaganjima podržale njihov status, ULUS u saradnji sa više partnerskih organizacija pokreće transformativne aktivnosti koje će kulminirati osnivanjem prve kooperative u polju vizuelnih umetnosti Srbije. Aktivnosti sa lokalnim i regionalnim umetnicama, uz učešće međunarodnih eksperata/kinja, odvijaće se u Pirotu, Boru, Požegi i Novom Pazaru.

9. Žene u crnom/ŠKART, Beograd

 • RSD: 450.000
 • Naziv aktivnosti: Building Human Relationships Through Art / Izgradnja ljudskih odnosa kroz umetnost

Podržane aktivnosti podrazumevaju prevođenje i štampanje knjige Building Human Relations Through Art, koja prikazuje rad umetničko-aktivističkog kolektiva Škart. Namenjen je umetničkim kolektivima, aktivistima/injama, akademskoj zajednici. Cilj je upoznavanje zainteresovane publike sa radom i angažovanom umetnošću Škarta. Autorka knjige je Seda Yidiz – nemačka kustostkinja i autorka iz Hamburga. Ova knjiga predstavlja rad grupe Škart od 1990. godine pa sve do sada. Knjiga je podeljena u tri poglavlja. Prvo poglavlje odnosi se na devedesete godine, drugo poglavlje obuhvata vremenski period od 2000. do 2010. i treće od 2010. do danas. Knjiga ima tri dodatka – osvrta na umetnost „škartovaca“, koji potpisuju Branislav Dimitrijević, Zdenka Badovinac i Milica Pekić. 

10. Udruženje žena Nika, Bor

 • RSD: 450.000
 • Naziv aktivnosti: Žrtve sistema

Ideja organizacije je da prikupi bazu podataka osoba sa invaliditetom koje nisu na radaru sistema institucija. Takve osobe, tj. njihove porodice otežano dolaze do informacija o svojim pravima. U planu je da se obiđe teritorija grada Bora i okolna sela i da se ciljano stanovništvo informiše o njihovim pravima, a da se njihovi podaci proslede centru za socijalni rad kao i njihove potrebe lokalnoj samoupravi.

11. Udruženje žena Ekspanzija, Brodarevo

 • RSD: 447.009
 • Naziv aktivnosti: Osnaživanjem žena iz seoskih udruženja do humanijeg društva Opštine Prijepolje

Aktivnosti su namenjene ženama iz seoskih udruženja Opštine Prijepolje: Ekspanzija Brodarevo, Kamenogorke iz  Kamene Gore i Vedrina Polimlja iz Ivanja, i ženama na mestima odlučivanja. Ciljevi su prevencija burnout-a, podizanje kapaciteta za traženje podrške, prevladavanje stresa, upravljanje emocijama, uspostavljanje ličnih granica, upravljanje konfliktima, upravljanje vremenom i briga o sebi – osvešćivanje i razvoj veština kao i povezivanje žena sa ženama u zajednici. Organizovano okupljanje žena daje mogućnost da se izađe iz kuće, poveže sa ženama iz različitih etničkih grupa, poveže sa drugim udruženjima i ženama  u zajednici doprinosi stvaranju klime za kontinuiranu saradnju i zajedničko planiranje akcija.

12. Zeleno doba, Gornji Milanovac

 • RSD: 401.000
 • Naziv aktivnosti: Permakultura, naša avantura

„Permakultura, naša avantura“ su aktivnosti sa ciljem integracije permakulturnih principa i etike u seoske škole u Srbiji. Udruženje želi da kroz participativan pristup promoviše teme održivog razvoja, preispituje rodne stereotipe, podstiče aktivizam i razvija kritičko razmišljanje kod učenika/ca, poštujući njihove različitosti. Aktivnosti teže ka stvaranju inkluzivnog okruženja, gde će učenici/e sticati praktična znanja o očuvanju i regeneraciji životne sredine ugledajući se na principe i zakonitosti koje vladaju u prirodi. Udruženje želi da doprinese transformaciji obrazovanja u smeru održivijeg i pravednijeg društva.

13. AKC Heroj Maričić, Kraljevo

 • RSD: 450.00
 • Naziv aktivnosti: Kuhinje, ratovi – postprodukcija filma

Početkom 2023. uz podršku Rekonstrukcije ženski fond, mali ženski kolektiv iz Kraljeva je snimio kratkometražni dokumentrani film “Kuhinje, ratovi”. U filmu smo, nas dve, rediteljka i scenaristkinja stavile fokus na “nevidljive žene” iz izdvojene i ekstremno siromašne romske zajednice u Kraljevu, doseljene nakon rata na Kosovu, na koju je iskustvo izbeglištva i diskriminacije dugoročno uticalo, ali i na feminističku borbu za njih. Naša namera je bila da kroz predstavljanje položaja žena, pripadnica manjinskih grupa, klasnih razlika, rasizma, jezičke barijere, maloletničkih brakova, nasilja u porodici, rodnih identiteta, univerzalizujemo ove teme i senzibilišemo širu drustvenu zajednicu za probleme onih koji su se istorijskim i društvenim okolnostima našli u neravnopravnom položaju.

Film je naišao na topao prijem kod naših prijateljica aktivistkinja kad je emitovan u okviru dva feministička festivala u zemlji, ali ono što filmu nedostaje jeste logistička podrška u vidu sredstava za postprodukciju, titlove i distrubuciju na filmskim festivalima i projekcijama, što RŽF podržava novim krugom podrške.

14. UŽ Peščanik, Kruševac

 • RSD: 428.500
 • Naziv aktivnosti: Peščanik

Aktivnosti se obraća juženama u Kruševcu, koje su izložene ukrštajućoj diskriminaciji, npr. Romkinje, žene sa invaliditetom i žene u ruralnim područjima, koje grupa prepoznaje kao žene sa manje resursa da se suprotstave rodno zasnovanom nasilju. Aktivnosti su usmerene na podizanje njihove svesti o prirodi i manifestacijama rodno zasnovanog nasilja i dostupnosti podrške. Udruženje želi da ih osnaži da prepoznaju nasilje i obrate se ženskim specijalističkim servisima. Istovremeno, organizovanjem javnih događaja, udruženje nastavlja da skreće pažnju cele zajednice na problem rodno zasnovanog nasilja.

15. Centar za devojke, Niš

 • RSD: 446.856
 • Naziv aktivnosti: Zaustavimo ubijanje žena – za bolju zakonsku regulaciju femicida

„Zaustavimo ubijanje žena – za bolju zakonsku regulaciju femicida“ je niz aktivnosti sa ciljem da doprinesu da se femicid u Srbiji prepozna kao posebno krivično delo, o kom će se voditi zvanična statistika. Kroz ulične performanse, tribine, anketu i kampanju o femicidu, Centar za devojke će raditi na podizanju svesti javnosti o femicidu u pet gradova na jugu Srbije i podsticanju građana/ki da se uključe u zagovaranje promena.

16. Ženski prostor, Niš

 • RSD: 406.000
 • Naziv aktivnosti: Zdravstveni položaj Romkinja u Srbiji- otvoreno o akušerskom nasilju nad Romkinjama

Kroz podizanje svesti o postojanju diskriminacije zdravstvenog sistema prema Romkinjama, aktivistkinje žele da daju doprinos aktuelnoj borbi ženskog pokreta protiv akušerskog nasilja nad ženama i za bolje uslove u porodilištima, te da ukažu i na postojeći rasizam u institucijama. Kranji rezultat ovog istraživačkog poduhvata je objavljen izveštaj o iskustvima trudnica i porodilja romske nacionalnosti iz 10 gradova Srbije, njihovim tretmanom u zdravstvenom sistem u toku trudnoće, porođaje i prvim periodom nege detata. Ovaj izveštaj će upotpuniti bazu znanja o problemima sa kojima se građani i građanke Srbije svakodnevno suočavaju.

17. Akademska inicijativa Forum 10, Novi Pazar

 • RSD: 438.000
 • Naziv aktivnosti: 6. regionalni susret „Šta da se radi“

Tokom 2020. godine Žene u crnom (Beograd), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ’Anima’ (Kotor) i Akademska inicijativa „Forum 10“ (Novi Pazar) pokrenuli su regionalni susret aktivista/kinja, predstavnika/ca akademske zajednice, novinara/ki, nezavisnih intelektualaca, političara/ki iz Crne Gore i Srbije sa ciljem međusobnog informisanja, razmene mišljenje i kritičke refelksije političke i društvene situacije u obe zemlje. Potrebe sa pokretanjem jednog ovakvog događaja utemeljena je u opštim političkim okolnostima koje su pratile promenu režima u Crnoj Gori (na izborima 2020.), jačanju uloge Srpske pravoslavne crkve – rastućoj klerikalizaciji i militarizaciji društva, pojačanom mešanju srpskog režima u unutrašnja pitanja Crne Gore. Zabrinutost zbog neispunjenih očekivanja od navodnih ili stvarnih promena, strah zbog navedenih tendencija postojao i dalje postoji kod jednog broja slobodnomislećih građana/ki. Projekat doprinosi kreiranju prostora u kojem se aktivni građani/ke informišu, pokreću politički dijalog i jačaju procese kritičkog sagledavanja političkih i društvenih matrica koje oblikuju društva u Srbiji i Crnoj Gori. 

18. …Iz kruga – Vojvodina, Novi Sad

 • RSD: 450.000
 • Naziv aktivnosti: Sadašnjost invalidnosti

 Sadašnjost invalidnosti uključuje sprovođenje neformalnog obrazovnog programa studija invalidnosti radi upoznavanja učesnika sa savremenim teorijama invalidnosti i iskustvom življenja sa invaliditetom, te njihovog uključivanja u aktivizam za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Obrazovni program traje 8 modula tokom tri meseca. Održavaće se u Novom Sadu kroz lično prisustvo, a za 5 učesnika omogućiće se učešće na daljinu. Namenjen je sadašnjim i budućim stručnjacima, aktivistima, osobama koje žive sa invaliditetom… Učešće u obrazovnom programu, literatura i materijali su učesnicima obezbeđeni besplatno.

19. Kolektiv MANA, Novi Sad

 • RSD: 240.000
 • Naziv aktivnosti: Ponosni roditelji – dokumentarni film o roditeljima LGBT+ osoba sa Balkana

Ponosni roditelji (radni naziv) je dokumentarni film o roditeljima LGBT+ osoba sa Balkana, namenjen da širi podršku i razumevanje među starijim generacijama na Balkanu kojima se biti kvir čini kao nešto “strano” i “zapadno”. Film se sastoji od intervjua LGBT+ ljudi, njihovih roditelja, kao i stručnjaka, sve namenjeno tome da približi i olakša i podrži prihvatanje LGBT+ osoba od strane njihovih roditelja.

20. Kvir Pančevo, Pančevo

 • RSD: 450.000
 • Naziv aktivnosti: Kvir Pančevo

Cilj aktivnosti je da kroz sedam događaja započne okupljanje LGBTQI+ zajednice u Pančevu i na taj način uspostavi kontinuirano stvaranje sigurnog prostora, resursa i kontakata za kvir ljude u lokalnoj zajednici. Kroz događaje fokusirane na umetnost, deljenje iskustva, uspostavljanja poverenja, osnaživanja sebe i svojih tela, planiramo da otvorimo prostor koji je inkluzivan, pozivajuć i podržavajuć za (pretežno) mlade kvir osobe koje istražuju svoje rodne i seksualne identitete, prava i upoznaju osobe od poverenja sa kojima će graditi zajednicu.

21. Udruženje za pomoć MNRO opština Priboj

 • RSD: 446.500
 • Naziv aktivnosti: Iste potrebe – različite mogućnosti

Podržane aktivnosti podrazumevaju sređivanje prostora kako bi bio bezbedan za sve posetioce. Cilj jeste da se prostor učini bezbednim pre svega za korisnike/ce usluga udruženja MNRO koji su ovo izletište koristili/e dugi niz godina, dok to nije postalo opasno. Ovaj prostor predstavlja jedini prostor u opštini koji se nalazi u prirodi, a pristupačan je našim korisnicima/ama kao i osobama sa invaliditetom. Preuređivanjem prostora omogućićemo našim korisnicima/ama da ponovo provode vreme u prirodi i pokazaćemo zajednici koliko je njihov glas bitan i doprinosi poboljšanju zajednice. 

22. UŽ Teuta-tim, Trstenik

 • RSD: 388.000
 • Naziv aktivnosti: Snažnije zajedno

Naše aktivnosti porate misiju da kroz edukaciju i osnaživanje seoskih žena podržimo žene da ostvaruju svoja prava i da imaju dostojanstven život bez nasilja. Želimo da prekinemo ćutanje o ovoj skrivenoj “epidemiji”, jer u patrijarhalnoj sredini poput sela u opštini Trstenik, nasilje nad ženama, kao i porodično nasilje, jeste i dalje tabu tema. Takođe želimo da ženama omogućimo siguran prostor, gde ćemo sa njima moći da razgovaramo o svim temama koje ih zanimaju. Aktivnosti su namenjene seoskim ženama opštine Trstenik i realizovaće se u 4 Mesne zajednice ove opštine. Realizovao bi se putem radionica sa sledećim ciljem: Pružiti informacije ženama o nasilju u porodici i svim drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja (nasilje na poslu, seksualno, nasilje u ratu, vršnjačko nasilje), vrstama nasilja, kako prepoznati nasilje i kako pružiti prijateljsku podršku žrtvi nasilja.

23. Žene Polimlja, Velika Župa, Prijepolje

 • RSD: 422.000
 • Naziv aktivnosti: Zajedno protiv nacionalizma

Nacionalizam je zakucao i na naša vrata.Borba protiv narastajućeg nacionalizma mladih, u našoj pograničnoj multietničkoj sredini fokusirana je na porodicu – roditelje, s posebnim akcentom na mešovite brakove. Cilj nam je da se evidentiraju problemi i da se ne guraju pod  tepih, već da se o njima javno govori. Pozivaju se svi relevantni faktori u našoj lokalnoj upravi da se uključe u  rešavanje ovog problema koji može da eskalira u nešto mnogo ozbiljnije. Aktivnosti su reakcija na nedavne slučajeve nasilja po nacionalnoj osnovi među učenicima.

24. NGO Odbor za ljudska prava Vranje (SOS Kutak za devojčice), Vranje

 • RSD: 450.000
 • Naziv aktivnosti:Nisi sama!

U fokusu podržanih aktivnosti jeste feministički princip rada sa devojčicama uzrasta 12 do 18 godina, tim vršnjačkih edukatorki SOS Kutka za devojke Vranje. Aktivnosti se baziraju na prevenciji diskriminacije devojčica, rodno zasnovanog nasilja nad devojčicama, kreativnom informisanju i edukaciji devojčica na početku spoznaje životnih zamki nasilja u porodici ili partenrskim odnosima. U okviru aktivnosti realizovaćemo 8 vršnjačkih radionica sa devojkama u osnovnim i srednjim školama u Vranju. Ovu aktivnost realizuje tim vršnjačkih edukatorki  SOS Kutka za devojke Vranje, koji ima iskustvo u ovom radu. Naš cilj je da na vreme informišemo i edukujemo devojčice da prepoznaju svaki oblik diskriminacije, rodno zasnovanog nasilja, da na vreme nasilju zatvore vrata u svom životu i izbegnu život u spirali rodnog nasilja, život kakav žive mnoge žene i devojke.

25. Združena akcija Krov nad glavom, Beograd

 • RSD: 448.000
 • Naziv aktivnosti: Govori glasno i vodi pravnika sa sobom

Združena akcija Krov nad glavom proširuje svoje polje borbe protiv nepravednih izvršenja. Komunalna preduzeća i bogati poverioci krše minimalne društveno odgovorne odredbe zakona da bi zaradili od siromašnih i diskriminisanih. Ali ne očekuju da će oni imati i pomoć aktivista i advokata. Nastavljamo da pružamo pravnu pomoć za one koji ne mogu da je plate svojim sredstvima da bi se oslobodili nepravedno naduvanih ili nepostojećih dugova.