RWFund logo

RWFund logo

Novembar

2018

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – novembar 2018.

Broj grantova: 5

1. Neformalna grupa Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević

  • RSD: 300.000
  • Naziv projekta: ZBORNIK RADOVA SA KONFERENCIJE “NEKO JE REKAO FEMINIZAM? FEMINISTIČKA TEORIJA U SRBIJI DANAS”

Zbornik radova sa konferencije “Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas” predstavlja nastavak i završetak napora da se organizuje jedinstvena konferencija u oblasti feminističke teorije i publikuju njeni rezultati. Zbornik radova predstavlja presek tema i problema koji zaokupljuju feminističku teoriju i politiku danas u Srbiji. Izabrani tekstovi pokazuju značaj feminističkih promišljanja istorije, jezika, države, politike, književnosti, umetnosti, itd. i ukazuju da su bez obzira na marginalizaciju feminističkih glasova u teorijskom i političkom mainstream-u, ti glasovi su neophodni kako za razumevanje tako i za menjanje sveta nejednakosti. Zbornikom želimo da pokažemo bogatstvo i značaj feminističkih istraživanja u različitim disciplinama (filozofija, antropologija, etnologija, istorija, teorija književnosti, teorija umetnosti, ekonomija, pravo, psihologija, lingvistika, socijalni rad i socijalna politika…). Knjiga je namenjena svima koje/koji su zainteresovani za feminističku teoriju, od aktivistkinja do studentkinja, jer smatramo da je jedna od najvažnijih misija feminističkog pokreta i deljenje znanja i uvida do kojih smo kao feministkinje kroz svoj rad došle, razgovor o tom znanju, i učenju jednih od drugih.

 

2.  KLARA I ROSA

  • RSD: 80.000
  • Naziv projekta:  JEDNA UZ DRUGU

Subotica je grad u kome živi oko sto hiljada stanovnika različitih nacionalnosti grupisanih u nacionalne tabore preko kojih se prividno stvara osećaj pripadnosti, sigurnosti i multikulturalnosti. Grad u kome slobodni umetnici i intelektualci, te time i nadnacionalna kultura i savremeno stvaralaštvo, nemaju podršku, u kome ljudi većinom žive otuđeni jedni od drugih ne usuđujući se da iskažu svoje probleme, stavove, ideje. Grad iz koga je poslednjih godina otišlo najviše ljudi, pogotovo mladih. Problemi žena se u ovakvim okolnostima gotovo ni ne spominju. Diskriminacija žena na poslu je ukorenjena u patrijarhalnom sociokulturnom šablonu. Nepravda se vrši prema ženama starijim od 45 godina na tržištu rada. Položaj žena na selu je nezavidan. U medijima se žene prikazuju seksistički i stereotipno, o nasilju nad ženama se piše senzacionalistički, a žene iz višestruko marginalizovanih grupa su nevidljive u medijskom prostoru.

U nedostatku kontinuirane brige o mentalnom zdravlju i problemima žena, a sa ciljem uključivanja u otvoreno i aktivno izražavanje kroz umetničke forme, nastaje ideja koja objedinjuje psihološki i kreativni pristup problemima, sa fokusom na žene. Projekat objedinjuje niz plesnih, pevačkih, glumačkih i psihodramskih radionica nakon kojih nastaje predstava koja ima za cilj dalje osnaživanje žena.

 

3Neformalna grupa Emancipacija kroz obrazovanje

  • RSD: 246.000
  • Naziv projekta: Kritičko obrazovanje za društveni angažman

Radionice kritičkog čitanja i razgovora sa srednjoškolcima, zasnovane na odabranim tekstualnim i filmskih predložcima, osmišljene su tako da učenicima/cama rasvetle uzajamnu vezu između obrazovanja i društveno-političkih odnosa, te političkog angažmana. Njihov učinak treba da bude povećanje interesovanja za individualni i kolektivni angažman u zajednici i društvu, kao i razvoj feminističkih principa takvog angažmana. Projekat se zasniva na dva osnovna principa – participativnoj demokratiji i kritičkoj pedagogiji. Kroz detaljnije obrazovanje o ovakvom modelu demokratije koji u sebi mora sadržati i feminističke principe udruživanja i uključivanja, učenici/ce bolje upoznaju sa kritičkim alatima i vrednostima koje su ključne za rasvetljavanje geneze militarizma, nacionalizma i rasizma, a zatim i za aktivniju borbu protiv njih.

Jedan od glavnih motiva za iniciranje ovog projekta predstavlja analiza trenutnog redovnog nastavnog plana i programa škola u Srbiji. Osim što su teme poput jednakosti, solidarnosti, uključivanja nedovoljno prisutne, sama metodologija obrazovanja je duboko problematična, inertna i konzervativna i ne podržava kritičko promišljanje i mnoštvenost pozicija. Tema obrazovanja i njegove sprege sa dominantnim ekonomskim sistemom postaje još relevantnija sa uvođenjem dualnog obrazovanja u svakodnevnicu srednjih škola, što dodatno kontaminira oblast obrazovanja i povezuje je blisko sa tržištem kao osnovnom vodiljom strukturiranja školskog programa.

 

4BeFem, feministički kulturni centar

  • RSD: 174.000
  • Naziv projekta: BeFem Festival 2018 – Different voices – one struggle

Befem, feministički kulturni centar organizuje po deveti put feministički festival, 1 i 2. decembra 2018. Svih ovih godina BeFem, festival feminističke kulture i akcije, raste kroz razmenu i proizvodnju drugih i drugačijih znanja i kroz zajedničko promišljanje feministkinja koje deluju u postjugoslovenskom i prostorima internacionalne feminističke misli i akcije sa ciljem da dođemo do strategija i tehnika otpora svim oblicima patrijarhata, nacionalizma, fašizma, homo(trans)fobije, retradicionalizacije i konzervativizma. I zato je festival 2018 pre svega usmeren na alarmantnu situaciju stanja i pozicije braniteljki ženskih prava, širom sveta. Feminizam se, međutim, na BeFemu otvara i za one koji do sada nisu bili deo feminističkih inicijativa, pa i ove godine, nastavljamo sa tom praksom. Festival će biti organizovan u KC Grad, u koje, će se odvijati dvodnevna interaktivna feministička festa, puna panela, performansa, izložbi, koncerata. Program BeFema za 2018. godinu usmeren je na pitanje odnosa moći, onih koji se uspostavljaju i na različite načine legitimišu, ali i pre svega onih koji proizvode i stvaraju otpor i kontra-diskurse dominantnim, hegemonskim i patrijarhalnim strukturama. Događaj ima za cilj da okupi feministkinje i feministe iz Evrope koji će kroz debatu o aktuelnim problemima kršenja ljudskih prava i jačanja ekstremističkih pokreta na evropskom tlu razvijati alternativne strategije otpora.

 

5. Kontekst

  •  RSD: 244.000
  • Naziv projekta: Roditeljstvo u neoliberalizmu

Projekat “Roditeljstvo u neoliberalizmu” podrazumeva seriju tekstova koji će se baviti pitanjem roditeljstva i majčinstva. Autorke tekstova će raditi na istraživanjima iz oblasti zakonodavstva, ekonomije, pitanja ženskih reproduktivnih prava, pitanja različitih oblika roditeljstva, kako biološkog tako i drugih oblika, pitanju dostupnosti nege i podrške tokom trudnoće kao i nakon nje. Prepoznajući kao jedan od velikih problema nedostatak solidarnosti u društvu, prouzrokovan manjkom informacija i neoliberalnim odnosima u društvu, smatramo da je neophodno kreiranje medijskog prostora u kome bi se analizirale ključne teme i demistifikovala pitanja roditeljstva, materinstva i majčinstva, abortusa, planiranja porodice, jednoroditeljskih i kvir porodica i odnosa države prema svim ovim pitanjima dovodeći u pitanje ne samo socijalne politike već i sistemske probleme prouzrokovane i reprodukovane neoliberalizmom.

Uspostavljanje aktuelnog režima materinstva u Srbiji podrazumeva odustajanje od ideje planiranja porodice, odnosno suverenost odluke o tome da li se uopšte želi rađati dete, nasuprot uvođenju nacionalističkih populacionih politika u kojoj su žene svedene na mašine za rađanje srpske, bele dece. Ignorišući kompleksnost društveno-ekonomske situacije država samo promoviše pronatalitetne politike, a sudeći po donetim zakonima, i to radi samo deklarativno. Konstantna panika u medijima o problemu “bele kuge” prećutkuje ekonomski položaj roditelja, a žene i emancipaciju žena, uz njihovu sebičnost i agresivnost, okrivljuje za manji natalitet i time doživljava kao pretnju društvenom poretku i nacionalnim interesima.