RWFund logo

RWFund logo

Konkurs “Specijalni fokus” – novi rok je 5. februar!

Foto: Petar Jovanović , grupa Hop.la
Foto: Petar Jovanović , grupa Hop.la

Aktivizam je za sve! Svi, sve i sva mogu pokretati i nositi pozitivne društvene inicijative.

U kontekstu skorašnjih dešavanja, više je nego očigledno da su pitanja mira, slobode, ljudskog dostojanstva i zaštite prirodnog okruženja goruća, te da su borba protiv militarizma, nacionalizma i rasizma, kao okvira kroz koji posmatramo sve sfere društva, ne samo  trenutno aktuelne, već dugoročno neophodne.

Veliko iskustvo i znanje je nakupljeno tokom mnogo dekada aktivističkog delovanja. Zahvalne smo  onima koje/koji su nam otvarale put, stajale jedna uz drugu i jedna za drugu. Pomeranje “zdravorazumskih” granica, odbijanje banalnosti, preuzimanje odgovornosti  – mnogo je onih koji se nisu dali prevariti i koje su nastojale da grade bolji svet.

Kako nijedna borba za ljudska prava, slobodu i mir nije zauvek dobijena, nijedna struktura savršena, uvek je vreme za društveni angažman.

Rekonstrukcija Ženski fond prihvata aplikacije za program Specijalni fokus do 5. februara 2020.


Ovim programom želimo da podržimo politički jasno utemeljene ideje, dinamične inicijative, eksperimentisanje, inovativne pristupe, alternativne prostore, prakse i sadržaje koji kroz prizmu borbe protiv militarizma, nacionalizma i rasizma u svim njihovim oblicima, inspirišu, propituju, bore se protiv depolitizacije i deistorizacije feminizma, prepoznaju slabe tačke i rade na jačanju kapaciteta grupa za nošenje sa ovim problemima, stvaraju prostore za učenje i razmenu, pozivaju na odgovornost, pokreću na delovanje, osnažuju, solidarišu se sa potlačenima, pružaju otpor devastirajućim politikama i narativima i i doprinose feminističkim i antimilitarističkim borbama.

Očekujemo odvažne, kreativne, provokativne, kritički nastrojene i  metodološki dobro utemeljene predloge koji komuniciraju sa relevantnom zajednicom, odnosno stavljaju na sto goruće probleme iz feminističke perspektive.

Posebno se radujemo aplikacijama neformalnih grupa, grupa iz malih izolovanih sredina, grupa koje u svoje okruženje donose kritičku feminističku vizuru, početničkim inicijativama sa jasnom feminističkom i antimilitarističkom politikom.

 

RŽF želi da podrži projekte i inicijative:

 •  Koji su refleksivni u odnosu na svoje okruženje, društvene procese i svoju ulogu u njima
 • Ne boje se da zauzmu kritički stav i doprinesu kritičkom razumevanju situacije
 • Razumeju dinamike društvenih grupa, odnose moći i implikacije različitih vidova represije i depriviranosti
 • Koje se naslanjaju na dekade društvenog aktivizma, posebno na doprinos feminističkog pokreta
 • Koji se bore protiv brisanja ženskog i drugog progresivnog aktivizma na ovim prostorima i daju doprinos očuvanju i obogaćivanju aktivističke istorije
 • Koji su otvoreni za eksperimentisanje i učenje iz iskustva
 • Koje jasno komuniciraju sa različitim društvenim grupama, odgovaraju na lokalne potrebe i uzimaju u obzir kapacitet deprivilegovanih grupa da aktivno učestvuju u društvenim procesima
 • Koje nisu patronizirajuće, ne recikliraju veštački nakalemljene prakse, ne pate od sindroma projectitis-a(ne služe same sebi)
 • Koje vode računa o dobrobiti kako projektnog tima, tako i zajednice sa kojom rade

 


 

O čemu ćemo voditi računa pri izboru projekata:

POLITIKA:

 • Demonstrirano razumevanje složene političke pozadine problema koji se adresira, strukturnih i sistemskih faktora
 • Projekat je baziran na činjenicama (potkrepljen teorijskim i iskustvenim znanjima)
 • Predloženi projekat je relevantan za grupu ka kojoj je usmeren u trenutnom političkom kontekstu
 • Predloženi projekat ima autentičan pristup usmeren na unapređenje kapaciteta za društveno  angažovanje grupa (posebno u manjim i deprivilegovanim sredinama)
 • Predloženi projekat ima kvalitete poput komplementarnosti sa drugim progresivnim inicijativama, kapacitet za umrežavanje, bori se protiv depolitizacije feminizma
 • Predloženi projekat vodi računa o dobrobiti ljudi i prirode. Ukoliko podrazumeva određene rizike, nositeljke projekta će preduzeti sve potrebne korake kako bi svi uključeni mogli da donose informisane odluke i naprave strategiju za zaštitu bezbednosti, odnosno za reagovanje u kriznim/nepredvidivim situacijama
 • Projekat doprinosi poboljšanju odnosa u pokretu, jača solidarnost, saradnje i vidljivost ženskih grupa, podstiče konstruktivnu samo- i kolektivnu refleksiju
 • Predloženi projekat otvara prostor, tj. podržava progresivno delovanje ranjivih grupa
 • Kvalitet prethodne saradnje,  preporuke sa terena – ako postoje
 • Politički istorijat organizacije/grupe, nositeljki projekta i planiranih saradnica/ka

 

METODOLOGIJA:

 • Koherentnost projekta: Predložena metodologija odgovara postavljenim ciljevima / očekivanim ishodima
 • Razvijena metodologija zasnovana je na iskustvu (organizacije i drugih aktera/ki iz pokreta) i teoriji – tj. povezuje teoriju i praksu
 • Predložena metodologija je prilagođena ciljanim grupama
 • Razvijena metodologija uključuje adekvatnu procenu rizika i upravljanje rizikom (uključujući suprotstavljanje trendovima pacifikacije feminističkog aktivizma i reagovanje na smanjivanje prostora za aktivizam)
 • Inovativan (ako je primereno i smisleno) i komunikativan pristup

 

ORGANIZACIONE STRUKTURE I KAPACITETI:

 • Organizaciju/grupu vode devojke i žene, odnosno većinski učestvuju u donošenju odluka
 • Projekat kreiraju i realizuju devojke/žene (muškarci mogu biti saradnici)
 • Organizacija/grupa ima kapacitete za predložene aktivnosti (znanje, veštine, mehanizme, kontakte, infrastrukturu, resurse), odnosno postoji jasan plan kako da dođe do njih kako bi realizovala projekat/inicijativu
 • Sposobnost za upravljanje u situaciji promenjenih okolnosti uz sposobnost da se zadrže feministička načela i politika bez obzira na situaciju

 

BUDŽET:

 • Projekat ima realističan budžet
 • Projekat ne predviđa neprimerene troškove (npr. preterano štampanje promotivnih materijala koji doprinose rasipanju resursa i zagađenju)
 • Uračunati su prateći (npr. porezi i doprinosi)  i nepredviđeni troškovi, odnosno postoji plan za njihovo pokrivanje

 

* Moguće je fazno finansiranje, odnosno dodeljivanje serije grantova ukoliko je reč o složenijem/dugoročnijem poduhvatu. Nakon podnošenja zadovoljavajućeg izveštaja o prvoj fazi za koju je odobren grant, nositeljke projekta će dobiti povratnu informaciju da li je moguć nastavak finasiranja, nakon čega se u slučaju pozitivnog odgovora može podneti aplikacija u sledećem krugu odlučivanja.


 

Molimo vas da se detaljno upoznate sa procedurama i kriterijumima konkursa na RŽF sajtu, gde ćete preuzeti i Formular za apliciranje.

Upoznajte se sa nekim od do sada podržanih projekata u okviru rubrike Fokus na fokus.