RWFund logo

RWFund logo

Ogledalo 2015 konkurs

2015

Program podrške aktivizmu mladih žena “Ogledalo”

ZAŠTO

Rekonstrukcija Ženski fond mlade žene i mlade osobe ženskog roda (u daljem tekstu mlade žene) smatra nositeljkama i akterkama društvenih promena. Kao i uvek, program OGLEDALO želi da podstakne i podrži udružene mlade žene, uzrasta od 16 do 30 godina, širom Srbije, da aktivno učestvuju u odlukama koje utiču na njihove živote. Program je zamišljen da pruži dostupnu, fleksibilnu podršku neprofitnim nevladinim organizacijama i neformalnim (neregistrovanim) grupama koje vode mlade žene, inicijativama i širokom spektru aktivnosti usmerenih na njihove stvarne potrebe, interesovanja, prioritete, a u cilju društvenih promena kako u sredinama u kojima žive, uče i rade, tako i šire.

Ovaj program je namenjen pre svega mladim ženama koje kritički promišljaju stvarnost, zauzimaju jasan stav u odbranu svojih i tuđih prava, suočavaju se i bore protiv različitih oblika nepravde, koje bes zbog iste pretvaraju u kreativnu akciju, koje ne idu “niz dlaku”, koje žele da menjaju ono što ih “žulja”. Bez straha i (auto)cenzure!

KO

Za podršku se mogu prijaviti  neprofitne nevladine organizacije i *neformalne (neregistrovane) grupe (u daljem tekstu GRUPE) koje vode i u njima aktivno učestvuju mlade žene od 16 do 30 godina.

ŠTA  

DA:

 • Grupe koje vode mlade žene od 16 do 30 godina
 •  Projekti koje su kreirale i sprovode ih mlade žene (u grupama i aktivnostima mogu učestvovati i muškarci, kao i žene starije od 30 godina, ali ne kao glavni/e i brojniji/e nositelji/ke projekta i aktivnosti u njemu)
 • Projekti i grupe sa autentičnim, inovativnim i kreativnim pristupom javnosti, usmereni na postizanje rodne, rasne, socijalne, ekonomske, seksualne i svake druge pravde
 • Projekti i grupe koji podstiču solidarnost među različitim ljudima, koji pokazuju spremnost za saradnju sa ostalim organizacijama za ženska ljudska prava i socijalnu pravdu
 • Širok spektar aktivnosti usmerenih na  teme/probleme  koje mlade žene prepoznaju kao značajne, lokalno i šire
 • Predlozi projekata sa realističnim budžetom koji ne prelazi maksimalan iznos podrške od 150.000 RSD

NE:

 • Projekti i grupe koje vode muškarci (muškarci mogu učestvovati kao saradnici na projektu)
 • Projekti i grupe koje vode žene starije od 30 godina, bez obzira da li rade sa mladima, za to postoje drugi programi RŽF-a (žene starije od 30 godina mogu učestvovati kao saradnice na projektu)
 • Projekti koji ne doprinose postizanju rodne, rasne, socijalne, ekonomske, seksualne i svake druge pravde
 • Projekti političkih partija (i njihovih podmladaka, foruma žena, itd.), verskih organizacija, desničarskih organizacija, profitnih organizacija, državnih institucija.
 • Javne institucije, npr. škole, ustanove kulture i umetnosti, itd. ne mogu biti nositeljke projekta, već isključivo eventualne saradnice grupama mladih žena
 • Projekti pojedinki, kao ni stipendije, akademska istraživanja, putni grantovi za međunarodna i studijska putovanja odnosno putni troškovi koji nisu u najdirektnijoj vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti
 • Projekti usmereni na humanitarnu i zdravstvenu pomoć, posledice elementarnih nepogoda, mikrokredite

                                                        

VAŽNO

U slučaju da dobijemo više predloga koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa, a da zbog ograničenih sredstava nismo u mogućnosti sve da podržimo, solidarno ćemo prednost davati grupama koje imaju manjak finansijskih i organizacionih mogućnosti usled nerazvijenosti okruženja u kojem žive i rade ili zbog diskriminacije kojoj su izložene na osnovu sadržaja kojima se bave.

GDE

Cela Srbija.

KOLIKO

Ukupan fond programa je 1.500.000 dinara. Maksimalan iznos podrške za predlog projekta je 150.000 dinara. Trajanje projekta je od početka maja do kraja decembra 2015. (naravno, projekti mogu početi kasnije i/ili se završiti ranije)

Svaka grupa koja aplicira može poslati samo jedan predlog projekta u toku trajanja konkursa.

 

KAKO…

Se prijaviti: Konkurs je otvoren od 25. marta do 30. aprila 2015.

Vaš predlog projekta treba poslati na prijavnom formularu koji možete preuzeti ovde ili nas pozvati sa zahtevom da vam formular pošaljemo poštom. Kompletno popunjen formular treba poslati ili elektronski na: office@rwfund.org.

ili  običnom poštom na sledeću adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Stevana Sremca 3/19, 11 000 Beograd.

Nakon toga dobićete potvrdu da je vaš predlog projekta stigao. Ukoliko u roku od 7 dana od slanja vašeg predloga ne dobijete ovu potvrdu, pišite nam da proverite da li je aplikacija uopšte stigla do nas.

…Se donose odluke: Tim RŽF-a prima sve predloge projekata i proverava da li se uklapaju u osnovne kriterijume. U slučaju da su potrebne dodatne informacije, kontaktiraćemo osobu/e navedenu/e kao odgovornu/e za projekat, kao i osobu/e navedenu/e kao preporuka za vaš projekat ili grupu. Sve aplikacije koje ispunjavaju osnovne uslove, šalju se na razmatranje i konačno odlučivanje Odboru, posebno izabranom za program OGLEDALO. Odluke će biti donete  do 15. maja nakon čega će svi koji su konkurisali biti obavešteni da li je njihov predlog podržan ili ne.

JOŠ MALO PA GOTOVO

Grupe čiji predlozi projekata budu odobreni, potpisuju sa Rekonstrukcijom Ženski fond ugovor o finansiranju projekta. Odobrena sredstva biće uplaćena najkasnije 7 dana nakon potpisivanja ugovora. Neformalne (neregistrovane) grupe bi trebalo da imaju grupu od poverenja koja bi na svoj račun mogla da primi odobrena sredstva, jer Rekonstrukcija ne uplaćuje novac na privatne račune.

I NA KRAJU

30 dana nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen, podnosi se celovit programski (narativni) i finansijski izveštaj u originalu, potpisan i pečatiran od strane odgovorne osobe.

 

*Da biste učestvovale/i na ovom konkursu ne morate biti zvanično registrovana organizacija. Možete, na primer, biti grupa prijateljica/a koje/i dele životne vrednosti i koje/i su se okupile/i da bi se pobunile/i reagovale/i protiv onoga što im smeta i što doživljavaju nepravdom.


Konkurs “Ogledalo 2015” je završen – spisak podržanih aplikacija možete da pogledate ovde.