RWFund logo

RWFund logo

Konkurs SPECIJALNI FOKUS – novi rok je 31. maj!

Uprkos gorućim problemima, biramo nadu. Suočene sa nacionalističkim, militarističkim, rasističkim, klerikalnim i drugim regresivnim pritiscima utkanim u društvene strukture – biramo antifašizam, solidarnost, međusobnu upućenost, zajedništvo. Kroz program Specijalni fokus fokusiramo se upravo na ovakvo delovanje, na kontekstualne intervencije, na manje i veće korake ka društvenim transformacijama i jednakosti. 

Pozivamo vas da koračate sa nama, bilo da ste registrovana ili neformalna grupa, bilo da godinama učestvujete u aktivističkim borbama ili te korake prvi put činite, bilo da su vaša sredstva borbe umetnost, istraživanja, akcije, umrežavanje, deljenje znanja ili nešto sasvim drugo. Podržavamo projekte koji iz feminističke perspektive doprinose borbi protiv nacionalizma, militarizma, rasizma, kao i svakog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama. Posebnu pažnju obraćamo na aktivnosti koje se fokusiraju na marginalizovane sredine i/ili marginalozovane grupe ljudi. 

Prijave za konkurs Specijalni fokus prihvatamo do 31. maja!

Informišite se o konkursu i preuzmite prijavni formular na ovom linku!

Program Specijalni fokus osmišljen je kao svojevrsna laboratorija za eksperimentisanje progresivnim idejama, formatima, pristupima, intervencijama. Pozdravljamo politički jasno utemeljene i artikulisane ideje, one koje doprinose borbi protiv depolitizacije i deistorizacije feminizma, one koje hrabro istupaju protiv svih oblika represije.

Posebno molimo aplikantkinje da u osmišljavanju svojih aktivnosti imaju u vidu mere predostrožnosti protiv pandemije.

RŽF želi da podrži projekte i inicijative:

• Koji su refleksivni u odnosu na svoje okruženje, društvene procese i svoju ulogu u njima
• Ne boje se da zauzmu kritički stav i doprinesu kritičkom razumevanju situacije
• Razumeju dinamike društvenih grupa, odnose moći i implikacije različitih vidova represije i depriviranosti
• Koje se naslanjaju na dekade društvenog aktivizma, posebno na doprinos feminističkog pokreta
• Koji se bore protiv brisanja ženskog i drugog progresivnog aktivizma na ovim prostorima i daju doprinos očuvanju i obogaćivanju aktivističke istorije
• Koji su otvoreni za eksperimentisanje i učenje iz iskustva
• Koje jasno komuniciraju sa različitim društvenim grupama, odgovaraju na lokalne potrebe i uzimaju u obzir kapacitet deprivilegovanih grupa da aktivno učestvuju u društvenim procesima
• Koje nisu patronizirajuće, ne recikliraju veštački nakalemljene prakse, ne pate od sindroma projectitis-a(ne služe same sebi)
• Koje vode računa o dobrobiti kako projektnog tima, tako i zajednice sa kojom rade

O čemu ćemo voditi računa pri izboru projekata:

POLITIKA:

• Demonstrirano razumevanje složene političke pozadine problema koji se adresira, strukturnih i sistemskih faktora
• Projekat je baziran na činjenicama (potkrepljen teorijskim i iskustvenim znanjima)
• Predloženi projekat je relevantan za grupu ka kojoj je usmeren u trenutnom političkom kontekstu
• Predloženi projekat ima autentičan pristup usmeren na unapređenje kapaciteta za društveno  angažovanje grupa (posebno u manjim i deprivilegovanim sredinama)
• Predloženi projekat ima kvalitete poput komplementarnosti sa drugim progresivnim inicijativama, kapacitet za umrežavanje, bori se protiv depolitizacije feminizma
• Predloženi projekat vodi računa o dobrobiti ljudi i prirode. Ukoliko podrazumeva određene rizike, nositeljke projekta će preduzeti sve potrebne korake kako bi svi uključeni mogli da donose informisane odluke i naprave strategiju za zaštitu bezbednosti, odnosno za reagovanje u kriznim/nepredvidivim situacijama
• Projekat doprinosi poboljšanju odnosa u pokretu, jača solidarnost, saradnje i vidljivost ženskih grupa, podstiče konstruktivnu samo- i kolektivnu refleksiju
• Predloženi projekat otvara prostor, tj. podržava progresivno delovanje ranjivih grupa
• Kvalitet prethodne saradnje,  preporuke sa terena – ako postoje
• Politički istorijat organizacije/grupe, nositeljki projekta i planiranih saradnica/ka

METODOLOGIJA:

• Koherentnost projekta: Predložena metodologija odgovara postavljenim ciljevima / očekivanim ishodima
• Razvijena metodologija zasnovana je na iskustvu (organizacije i drugih aktera/ki iz pokreta) i teoriji – tj. povezuje teoriju i praksu
• Predložena metodologija je prilagođena ciljanim grupama
• Razvijena metodologija uključuje adekvatnu procenu rizika i upravljanje rizikom (uključujući suprotstavljanje trendovima pacifikacije feminističkog aktivizma i reagovanje na smanjivanje prostora za aktivizam)
• Inovativan (ako je primereno i smisleno) i komunikativan pristup

ORGANIZACIONE STRUKTURE I KAPACITETI:

• Organizaciju/grupu vode devojke i žene, odnosno većinski učestvuju u donošenju odluka
• Projekat kreiraju i realizuju devojke/žene (muškarci mogu biti saradnici)
• Organizacija/grupa ima kapacitete za predložene aktivnosti (znanje, veštine, mehanizme, kontakte, infrastrukturu, resurse), odnosno postoji jasan plan kako da dođe do njih kako bi realizovala projekat/inicijativu
• Sposobnost za upravljanje u situaciji promenjenih okolnosti uz sposobnost da se zadrže feministička načela i politika bez obzira na situaciju

BUDŽET:

• Projekat ima realističan budžet
• Projekat ne predviđa neprimerene troškove (npr. preterano štampanje promotivnih materijala koji doprinose rasipanju resursa i zagađenju)
• Uračunati su prateći (npr. porezi i doprinosi)  i nepredviđeni troškovi, odnosno postoji plan za njihovo pokrivanje

Moguće je fazno finansiranje, odnosno dodeljivanje serije grantova ukoliko je reč o složenijem/dugoročnijem poduhvatu. Nakon podnošenja zadovoljavajućeg izveštaja o prvoj fazi za koju je odobren grant, nositeljke projekta će dobiti povratnu informaciju da li je moguć nastavak finasiranja, nakon čega se u slučaju pozitivnog odgovora može podneti aplikacija u sledećem krugu odlučivanja.

Gledajte, čitajte i slušajte o ranije podržanim projektima u rubrici Fokus na fokus!